दुय्यम सेवा गट-ब (अराजपत्रित) संयुक्त (पुर्व) व (मुख्य) परीक्षा अभ्यासक्रम

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात येणाऱ्या महाराष्ट्र दुय्यम सेवा गट-ब (अराजपत्रित) संयुक्त (पुर्व) व (मुख्य) परीक्षेचा अभ्यासक्रम खालील वेबसाईट मार्फत पाहता/ डाऊनलोड करता येईल.…

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग लिपिक-टंकलेखक (गट-क) परीक्षा अभ्यासक्रम

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात येणाऱ्या महारासहाय्य्क मोटार वाहन निरीक्षक (पूर्व व मुख्य) परीक्षेचा अभ्यासक्रम खालील वेबसाईट लिंकमार्फत पाहता/ डाऊनलोड करता येईल. अभ्यासक्रम डाऊनलोड…

सहाय्य्क मोटार वाहन निरीक्षक (पूर्व व मुख्य) परीक्षा अभ्यासक्रम

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात येणाऱ्या महारासहाय्य्क मोटार वाहन निरीक्षक (पूर्व व मुख्य) परीक्षेचा अभ्यासक्रम खालील वेबसाईट लिंकमार्फत पाहता/ डाऊनलोड करता येईल. अभ्यासक्रम डाऊनलोड…

अभियांत्रिकी सेवा (स्थापत्य) (गट-अ व ब) (मुख्य) परीक्षा अभ्यासक्रम

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात येणाऱ्या महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा (स्थापत्य) (गट-अ व ब) (मुख्य) परीक्षेचा अभ्यासक्रम खालील वेबसाईट मार्फत पाहता/ डाऊनलोड करता येईल. अभ्यासक्रम…

अभियांत्रिकी सेवा (यांत्रिकी) (गट-अ व ब) (मुख्य) परीक्षा अभ्यासक्रम

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात येणाऱ्या महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा (यांत्रिकी) (गट-अ व ब) (मुख्य) परीक्षेचा अभ्यासक्रम खालील वेबसाईट मार्फत पाहता/ डाऊनलोड करता येईल. अभ्यासक्रम…

महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा (विद्युत) (गट-अ व ब) (मुख्य) परीक्षा अभ्यासक्रम

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात येणाऱ्या महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा (विद्युत) (गट-अ व ब) (मुख्य) परीक्षेचा अभ्यासक्रम खालील वेबसाईट मार्फत पाहता/ डाऊनलोड करता येईल. अभ्यासक्रम…

पोलीस उपअधीक्षक/ सहाय्यक पोलीस आयुक्त (मोटार परिवहन) अभ्यासक्रम

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात येणाऱ्या पोलीस उप अधीक्षक/ सहाय्यक पोलीस आयुक्त (मोटार परिवहन) सामान्य राज्य पोलीस सेवा (गट-अ) गृह विभाग परीक्षेचा अभ्यासक्रम खालील वेबसाईट मार्फत पाहता/ डाऊनलोड…